Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
    Комисия по чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации или още наричана Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана, е създадена със Заповед № 299 /17.05.2011 г., като съставът и е актуализиран със Заповед № РД-07-11/22.01.2016 г.

Основание за създаване:
Чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации

Пълно наименование на комисията:
Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на областта

Състав:

Председател: Бойко Пъдарски - заместник областен управител на Област Ловеч
Технически секретар: Петя Пенчева - мл. експерт в дирекция АКРРДС

Членове:
 1. Ваня Иванова - директор на дирекция АПОФУС
 2. Нели Митева - директор на дирекция АКРРДС
 3. Пламен Вълков - главен експерт в дирекция АПОФУС
 4. Дора Стоянова – главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС
 5. Василка Христова - старши експерт в дирекция АКРРДС
Основни функции:
 1. Приема и анализира постъпилите предложения, сигнали и жалби;
 2. Сътрудничи при решаването на проблемите свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на други административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Ловеч.
 3. Преценява основателността на предложението, сигнала или жалбата, като при необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;
 4. Предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение, сигнал или жалба;
 5. Информира подателя на предложението, сигнала или жалбата за предприетите действия;
 6. Следи за предприетите действия и за решението по предложението, сигнала или жалбата.
 7. В срок до 31 март на следващата календарна година изготвя ежегоден доклад за цялостната си дейност, който представя на областен управител.

Тези свои функции и задачи Комисията по чл. 7а осъществява при спазване на „Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана“. Те са основа и критерии за законосъобразното, точно и открито изпълнение на задачите ѝ.


Документи:
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 3/2019 г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 2/2019 г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 1/2019 г.

Доклад за дейността на „Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана” през 2018 година

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 12/2018 г.


РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 10/2018 г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 9/2018 г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 8/2018 г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 7/2018 г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 6/2018 г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 5/2018 г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 4/2018 г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 3/2018 г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 2/2018 г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 1/2018 г.

Доклад за дейността на „Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана” през 2017 година 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019