Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
    Комисия по чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации или още наричана Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана, е създадена със Заповед № 299 /17.05.2011 г., като съставът и е актуализиран със Заповед № РД-07-11/22.01.2016 г.

Основание за създаване:
Чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации

Пълно наименование на комисията:
Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на областта

Състав:

Председател: Бойко Пъдарски - заместник областен управител на Област Ловеч
Зам. председател: Константин Карловски - главен секретар
Технически секретар: Василка Христова - мл. експерт в дирекция АКРРДС

Членове:
 1. Ваня Събчева - директор на дирекция АПОФУС
 2. Пламен Вълков - главен експерт в дирекция АПОФУС
 3. Ваня Иванова – главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС
 4. Дора Стоянова - старши юрисконсулт  в дирекция АПОФУС
Основни функции:
 1. Приема и анализира постъпилите предложения, сигнали и жалби;
 2. Сътрудничи при решаването на проблемите свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на други административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Ловеч.
 3. Преценява основателността на предложението, сигнала или жалбата, като при необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;
 4. Предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение, сигнал или жалба;
 5. Информира подателя на предложението, сигнала или жалбата за предприетите действия;
 6. Следи за предприетите действия и за решението по предложението, сигнала или жалбата.
 7. В срок до 31 март на следващата календарна година изготвя ежегоден доклад за цялостната си дейност, който представя на областен управител.

Тези свои функции и задачи Комисията по чл. 7а осъществява при спазване на „Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана“. Те са основа и критерии за законосъобразното, точно и открито изпълнение на задачите ѝ.


Документи:
  1. Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
  2. Доклад за дейността на „Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана” през 2013 година
  3. Доклад за дейността на „Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана” през 2016 година
  4. Доклад за дейността на „Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана” през 2017 година
 
Операция "EDWARD" - European day without a road death
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска