Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч
Основание за създаване:
Чл. 14, ал.4 от Правилника за устройство и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет.

Състав:

Председател: инж. Ваня Събчева - областен управител на област Ловеч
Зам. председател: Илиян Тодоров - заместник областен управител на област Ловеч
Секретар: Христо Троански - старши експерт в дирекция АКРРДС,ОА Ловеч

Членове:
 1. Десислава Петровска – старши специалист „ОСППКП“ в община Априлци
 2. Иванка Стоянова – младши експерт „Етнически въпроси“ в община Летница
 3. Венцислав Христов– зам. кмет на община Ловеч
 4. Цветенка Хаджиева – зам. кмет на община Луковит
 5. Свилен Русинов – зам. кмет на  община Тетевен
 6. Валентина Даскалова – главен експерт „Соц. и здравна политика“ в община Троян
 7. Мария Динова – зам. кмет на община Угърчин
 8. Диана Маринова – главен експерт „Социална политика“ в община Ябланица
 9. Светла Христова – старши експерт в РУО на МОН Ловеч
 10. Цветозария Гатева – началник отдел „Статистически изследвания“ – Ловеч
 11. Светла Стойкова – главен експерт „Услуги по заетостта“ ДРСЗ Ловеч
 12. Галя Тодорова – старши експерт в отдел ДЗК в РЗИ Ловеч
 13. Снежанка Алексиева – директор на РДСП Ловеч 
 14. Габриел Савов – директор на РИОСВ Плевен 
 15. Инж. Ивелина Радевска –началник на „РОНСК“ – Ловеч към РДНСК-СЗР
 16. Николай Недялков – ПИ в сектор ООРТП при ОДМВР Ловеч 
 17. Полина Николова – младши експерт „Аграрно развитие“ в ОД „Земеделие“ – Ловеч
 18. Зюлейха Терзиева – регионален представител на КЗД 
 19. Бисер Петков – сдружение „Интеграция на ромската общност – Тетевен“
 20. Бранимира Павлова – „Дневен център за лица с увреждания“ – Тетевен
 21. Цветозара Пенчева - Теодосиева – зам. директор на НУ „Инж. Вълков“ – Луковит
Основни задачи:
 • Да осъществява координацията между държавните органи, органите на местната администрация и местното самоуправление и юридически лица с нестопанска цел за провеждане на държавната политика по етнически и интеграционни въпроси.
 • Да осъществява координация при разработване, одобряване и изпълнение на стратегии, изготвяне на анализи, доклади, информации и други документи по етническите и интеграционните въпроси.
Документи:
Протокол от заседанието, проведено на 26.02.2019 г.

Областен мониторингов доклад за 2018 г. за изпълнение на НСИР

Доклад за дейността на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч през 2018 г.

Правила за организацията и дейността на Областен съвет за  сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси (ОССЕИВ) на област Ловеч

Протокол от заседанието, проведено на 26.03.2018 г.

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019