Областна комисия по транспорт
    Областната комисия по транспорт се назначава от областния управител на основание чл. 11, ал. 1 от наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, в сила от 29.03.2002 г., издадена от министерството на транспорта и съобщенията.
    В състава на комисията се включват представители на: областната администрация, заинтересуваните общини, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", областните пътни управления и браншовите организации – Национална транспортна камара и Национален съюз на превозвачите.
    Областният управител утвърждава областната транспортна схема.
    Координацията на маршрутните разписания в областната транспортна схема се осъществява от комисията. Възникналите спорове между общините при разработването на схемата се решават от областния управител.
    Областната транспортна схема включва всички междуселищни линии, свързващи пунктове от териториите на две или повече общини. Маршрутните разписания на линиите от областната транспортна схема се разработват от областната администрация.
    Кметовете на общините правят мотивирано предложение до областните администрации за изменения и допълнения в маршрутните разписания на областните транспортни схеми, като прилагат проекти на нови маршрутни разписания. Всяко предложение за маршрутно разписание на междуселищна линия между общини в рамките на областта се окомплектова с писмено съгласие от всички общини със спирки по маршрута на линията.
    Предложенията за промени в маршрутните разписания от областната транспортна схема се обсъждат в комисията, определена от областния управител.
    Организацията и дейността на Областната комисия по транспорт се провежда според правилник, приет на заседание, проведено на 10.06.2011год..

Състав:
Председател: Бойко Пъдарски - зам. областен управител на област Ловеч
Зам. председател: Нели Митева - директор на дирекция АКРРДС
Секретар: Христо Троански - старши експерт в дирекция АКРРДС, ОА Ловеч
Членове:
 1. инсп. Венцислав Велев - сектор ПП, ОД МВР гр. Ловеч
 2. Йото Йотов - главен инспектор ОО АА, гр. Ловеч
 3. Михаил Михайлов - главен специалист в Община Априлци
 4. Габриела Трифонова - специалист в Община Летница
 5. инж. Данаил Петков - главен експерт ИД в Община Ловеч
 6. Драгомир Доков - главен експерт ОКСМП в Община Луковит
 7. инж. Николай Влаевски - главен експерт СПТТ в Община Тетевен
 8. Христо Ангелов - главен експерт в Община Троян
 9. Стела Игнатова - началник отдел "Развитие и инвестиции" в Община Угърчин
 10. Стоян Стойчев - зам. кмет на Община Ябланица
 11. Стефан Костурков - Национална транспортна камара
 12. Виргиния Бешкова - Регионален съюз на превозвачите Ловеч
 13. Лазар Христов - ст. инспектор в РЖИ - Горна Оряховица
 14. инж. Милена Бамбова - началник отдел ИРД в ОПУ - Ловеч
Задачи:
 1. Да обсъжда предложенията за промени в маршрутните разписания от областната и републиканската транспортни схеми, да осъществява координацията на маршрутните разписания в областната схема, като осигурява възможност за връзки на разписанията от областната транспортна схема с разписанията на железопътния транспорт.
 2. За резултатите от всяко заседание на Комисията да се изготвя протокол, който да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ловеч.
Документи:
Доклад за дейността на Областна комисия по транспорт през 2018 г.

Областна транспортна схема (Списък на маршрутните разписания по общини) - 2018 г.

Правилник за устройството и организацията на работа на Областната комисия по транспорт, Област Ловеч
Протокол от заседанието, проведено на 23.03.2018 г.

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019