Областен съвет за сигурност на област Ловеч
   
Основание за създаване:
Областният съвет за сигурност на област Ловеч е създаден в изпълнение на изискванията на чл.44, ал.2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Р.България и на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията.

Състав:
 Председател: инж. Пенка Николова - областен управител на област Ловеч
 Зам. п
редседател: Драгомир Кавалски - заместник-областен управител на област Ловеч
 Секретар: инж. Румен Райков - главен експерт ОМП, дирекция АПОФУС, ОА Ловеч
 Членове:

 1. Румен Ралчев - заместник-областен управител, ОА Ловеч
 2. инж. Ваня Събчева - директор на дирекция АПОФУС, ОА Ловеч
 3. Поля Върбанова - директор на Дирекция АКРРДС, ОА Ловеч
 4. старши комисар Милен Маринов - директор на ОД на МВР Ловеч
 5. Христо Маринов - директор на ТД НС Ловеч
 6. полковник Лъчезар Марковски - началник на военен гарнизон Ловеч
 7. подполковник Борислав Иванчев - началник на ВО Ловеч
 8. комисар Владимир Кацарски - директор на РД ПБЗН Ловеч
 9. д-р Силвия Моева - директор на ЦСМП Ловеч
 10. д-р Ивелина Русева - директор на РЗИ Ловеч
 11. инж. Георги Грозданов - директор на ОПУ Ловеч
 12. инж. Дияна Рускова - директор на Областна дирекция "Земеделие" Ловеч
 13. инж. Данаил Събевски - изпълнителен директор на "ВиК" АД Ловеч
 14. инж. Николай Джачков - ръководител на ОЦ "ЧЕЗ разпределение България" АД
        
  Основните задачи на Областния съвет по сигурност в мирно време главно са насочени към цялостната отбранително-мобилизационна подготовка на областта и се свеждат основно до :
 • разработване на планове за привеждане в готовност за работа във военно време;
 • военновременен план, бюджет и мероприятия за тяхното усвояване;
 • изграждане, усъвършенствуване и поддържане в постоянна готовност на военновременната система за управление;
 • организиране военната подготовка на ръководния състав на областта и провеждане на учебни сборове, тренировки и учения;
 • участие в подготовката на териториалната отбрана.

Информация за дейността:
 
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска