Служител "Връзки с обществеността"

 Елка Баръмова


E-mail: elka.baramova@lovech.government.bg
Телефон: 068 600 186


Служителят за връзки с обществеността:

  • организира и осъществява връзките на областния управител с обществеността;
  • отговаря за представянето на решенията на областния управител и за довеждането им до знанието на обществеността;
  • осигурява информация относно обществените ангажименти и публичните изяви на областния управител;
  • планира и осъществява връзките на областния управител със средствата за масово осведомяване;
  • координира отразяването на изявите на областния управител, на заместник областните управители и на служителите на областната администрация в средствата за масово осведомяване;
  • координира организирането на семинари, дискусии и кръгли маси;
  • организира постъпването на информация в интернет страницата на областната администрация;
  • предоставя информация на дирекция "Правителствена информационна служба" на Министерския съвет.

Съгласно

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска