Областен експертен съвет по устройство на територията
    Областният експертен съвет по устройство на територията се назначава от областния управител на основание чл. 4, ал. 2 от Закона за устройство на територията в зависимост от устройствените цели и задачи от областно и междуобщинско значение. Съставът на областния експертен съвет се определя според характера на разглеждания проект. В състава на експертния съвет се включват и представители на специализираните контролни  и съгласувателни органи, когато тяхното становище, решение или разрешение се изисква по закон.

Документи:


Заповед № РД-07-86/10.07.2018 г. за назначаване на Областен експертен съвет по устройство на територията със задача да разгледа административна преписка с вх. № РД-03-438/27.06.2018 г. и на основание чл. 128, ал. 12, т.1 от Закона за устройство на територията да се произнесе по представен инвестиционен проект за строеж: Реконструкция на Водоснабдителна група /ВГ/ „Черни Вит-Луковит”, I-етап / магистрален водопровод от въздушно преминаване на р. Вит след РШ за гр. Ябланица до РШ за с. Български извор/ и за издаване на разрешение за строеж по реда на чл. 148, ал.3, т.1 от ЗУТ, след одобряване на проекта


Заповед № РД-07-30/07.03.2018 г. за назначаване на Областен експертен съвет по устройство на територията със задача да разгледа преписка с вх. № РР-09-1(6)/15.02.2018 г. и на основание чл. 128, ал. 12 от Закона за устройство на територията да се произнесе по искането на „ЕТА-Желева“ ЕООД  за одобряването на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за обект на техническа инфраструктура „Изграждане на междуселищна оптична кабелна разпределителна мрежа за пренос на данни с цел подобряване качеството на получаваните сигнали за кабелна телевизия и интернет“ на територията на общините Луковит, Угърчин, Тетевен и Ябланица, област Ловеч

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска