Областен експертен съвет по устройство на територията
    Областният експертен съвет по устройство на територията се назначава от областния управител на основание чл. 4, ал. 2 от Закона за устройство на територията в зависимост от устройствените цели и задачи от областно и междуобщинско значение. Съставът на областния експертен съвет се определя според характера на разглеждания проект. В състава на експертния съвет се включват и представители на специализираните контролни  и съгласувателни органи, когато тяхното становище, решение или разрешение се изисква по закон.

Документи:

Заповед № РД-07-52/22.11.2011 г. на Областен управител Ловеч за назначаване на Областен експертен съвет по устройство на територията със задача да разгледа и приеме идейния инвестиционен проект за "Интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Тетевен"

Заповед № РД-07-61/30.11.2011 г. на Областен управител Ловеч за назначаване на Областен експертен съвет по устройство на територията със задача да разгледа и приеме идейния инвестиционен проект на обект "Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води" - гр. Угърчин

Заповед № РД-07-30/08.02.2012 г. за назначаване на Областен експертен съвет по устройство на територията със задача да разгледа и приеме идейния инвестиционен проект на "Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Луковит" подобект "Идеен проект на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Луковит"

Протокол № 1 от заседанието, проведено на 15.02.2012 г.

Заповед № РД-07-25/07.02.2012 г. за назначаване на Областен експертен съвет по устройство на територията със задача да разгледа и приеме идейния инвестиционен проект на обект "Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води" - гр. Угърчин

Протокол № 2 от заседанието, проведено на 16.02.2012 г.

Протокол № 1 от заседанието, проведено на 12.01.2015 г.

Протокол № 2 от заседанието, проведено на 21.05.2015 г.

Протокол № 3 от заседанието, проведено на 16.06.2015 г.

Заповед № РД-07-30/07.03.2018 г. за назначаване на Областен експертен съвет по устройство на територията със задача да разгледа преписка с вх. № РР-09-1(6)/15.02.2018 г. и на основание чл. 128, ал. 12 от Закона за устройство на територията да се произнесе по искането на „ЕТА-Желева“ ЕООД  за одобряването на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за обект на техническа инфраструктура „Изграждане на междуселищна оптична кабелна разпределителна мрежа за пренос на данни с цел подобряване качеството на получаваните сигнали за кабелна телевизия и интернет“ на територията на общините Луковит, Угърчин, Тетевен и Ябланица, област Ловеч

 
ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – 2018
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска