Областен съвет за развитие
Областният съвет за развитие на област Ловеч осъществява своята дейност на основание чл.22 ал. 1 от Закона за регионалното развитие, във връзка с чл. 62, от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и чл. 32 от Закона за администрацията.
Областният съвет за развитие изпълнява следните функции за провеждане на държавната политика за регионално развитие:
 1. Обсъжда и приема областната стратегия за развитие;
 2. Обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;
 3. Обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти;
 4. Съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие;
 5. Одобрява правилата за организацията и дейността на постоянните или временните комисии към областния съвет за развитие по предложение на областния управител;
 6. Приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;
 7. Обсъжда и одобрява междинния и окончателния доклад за изпълнението на областната стратегия за развитие по предложение на областния управител.
 8. Съгласува изготвените съгласно Закона за водите регионални генерални планове за В и К системите и съоръженията, генерални планове за агломерации над 10 000 еквивалент жители за В и К системите и съоръженията, инвестиционните програми към регионалните генерални планове за В и К системите и съоръженията и инвестиционните програми към генералните планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията.
Състав:
Председател: инж. Ваня Събчева – областен управител на Област Ловеч
Членове:
 1. Младен Пелов, кмет на община Априлци
 2. Димитър Кокошаров, председател на ОС-Априлци
 3. Красимир Джонев, кмет на община Летница 
 4. Валентин Иванов, председател на ОС-Летница
 5. Корнелия Маринова, кмет на община Ловеч
 6. Цветослава Банева, представител на ОС-Ловеч
 7. Иван Грънчаров, кмет на община Луковит
 8. Данаил Динков, председател на ОС-Луковит
 9. Мадлена Бояджиева, кмет на община Тетевен
 10. Мария Стойчева, председател на ОС-Тетевен
 11. Донка Михайлова, кмет на община Троян
 12. Петко Пенков, председател на ОС-Троян
 13. Станимир Петков, кмет на община Угърчин
 14. Тихомир Мирчев, председател на ОС-Угърчин
 15. Иван Цаков, кмет на община Ябланица
 16. Румен Петров, представител на ОС-Ябланица
 17. Павлина Симеонова, сдружение „Стопанска камара“ – Ловеч
 18. Татяна Тодорова, Търговско промишлена и земеделска палата – Ловеч
 19. Мариета Боджакова, Съюз за стопанска инициатива – Ловеч
 20. Борислав Илевски, КРИБ – Ловеч
 21. Представител на РС на КНСБ  - Ловеч
 22. Павлина Стоянова, СРС “Подкрепа“ – Ловеч

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019