Областен съвет за развитие
Областният съвет за развитие на област Ловеч осъществява своята дейност на основание чл.22 ал. 1 от Закона за регионалното развитие, във връзка с чл. 62, от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и чл. 32 от Закона за администрацията като:
  • Обсъжда и приема областната стратегия за развитие.
  • Обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа.
  • Обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти.
  • Съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие.
  • Приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество.
  • Съгласува изготвените съгласно Закона за водите регионални генерални планове за В и К системите и съоръженията, генерални планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията, инвестиционните програми към регионалните генерални планове за В и К системите и съоръженията, и инвестиционните програми към генералните планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията.
 
ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – 2018
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска