Областен съвет за развитие
Областният съвет за развитие на област Ловеч осъществява своята дейност на основание чл.22 ал. 1 от Закона за регионалното развитие, във връзка с чл. 62, от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и чл. 32 от Закона за администрацията.
Областният съвет за развитие изпълнява следните функции за провеждане на държавната политика за регионално развитие:
  1. Обсъжда и приема областната стратегия за развитие;
  2. Обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;
  3. Обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти;
  4. Съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие;
  5. Одобрява правилата за организацията и дейността на постоянните или временните комисии към областния съвет за развитие по предложение на областния управител;
  6. Приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;
  7. Обсъжда и одобрява междинния и окончателния доклад за изпълнението на областната стратегия за развитие по предложение на областния управител.
  8. Съгласува изготвените съгласно Закона за водите регионални генерални планове за В и К системите и съоръженията, генерални планове за агломерации над 10 000 еквивалент жители за В и К системите и съоръженията, инвестиционните програми към регионалните генерални планове за В и К системите и съоръженията и инвестиционните програми към генералните планове на агломерации над 10 000 еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията.
Състав:
Председател: Ваня Събчева – областен управител на Област Ловеч
Членове:
1. Тихомир Кукенски, кмет на община Априлци
2. Стелиян Нунев, председател на ОС – Априлци
3. Красимир Джонев, кмет на община Летница 
4. Андрей Моврадинов, председател на ОС – Летница
5. Корнелия Маринова, кмет на община Ловеч
6. Ирина Митева, представител на ОС – Ловеч
7. Иван Грънчаров, кмет на община Луковит
8. Данаил Динков, председател на ОС – Луковит
9. Мадлена Бояджиева, кмет на община Тетевен
10. Мария Стойчева, председател на ОС – Тетевен
11. Донка Михайлова, кмет на община Троян
12. Петко Пенков, представител на ОС – Троян
13. Станимир Петков, кмет на община Угърчин
14. Тихомир Мирчев, председател на ОС – Угърчин
15. Найден Найденов, кмет на община Ябланица
16. Румен Гаврилов, председател на ОС – Ябланица
17. Мариета Младенова, сдружение „Стопанска камара“ – Ловеч
18. Татяна Тодорова, „Търговско – промишлена и земеделска палата“ – Ловеч
19. Мариета Боджакова, „Съюз за стопанска инициатива“ – Ловеч
20. Марин Радевски, КРИБ – Ловеч 
21. Петко Петков – РС на КНСБ – Ловеч
22. Павлина Стоянова, СРС “Подкрепа“ – Ловеч

 
Актуална информация
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019