Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в Област Ловеч

Председател: Георги Терзийски - Областен управител на област Ловеч
Зам. председател: Илиян Тодоров - Зам. областен управител на област Ловеч
Секретар: Ваня Иванова - Директор дирекция АПОФУС в Областна администрация Ловеч
Членове:
 1. Дора Стоянова - Главен юрисконсулт в Областна администрация Ловеч    
 2. Магдалена Станчевска - Зам. административен ръководител, Зам. председател на Окръжен съд - Ловеч
 3. Любомира Кръстева - Зам. председател на Административен съд - Ловеч
 4. Димитър Димитров - Зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Ловеч
 5. Мая Димитрова - Главен юрисконсулт в РУО на МОН - Ловеч
 6. инж. Ивелина Радевска - Началник на РОНСК Ловеч при РДНСК Северозападен район
 7. Снежанка Алексиева - Директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане"
 8. Митко Митев - Директор на дирекция „Инспекция по труда“ - Ловеч
 9. Снежана Вълкова - Началник отдел в „Регионална служба по заетостта“
 10. инсп. Иван Пенев - Сектор "Противодействие на икономическата престъпност" при ОД на МВР - Ловеч
 11. Виктор Стойчев - Директор на офис - Ловеч на НАП
 12. Росица Христова - Кореспондент на в. "24часа"
 13. Цветослава Банева - Общински съветник в Общински съвет Ловеч
 
 Документи:

Правилник за устройството и дейността на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в Област Ловеч

Насоки за работа през 2010 година

Резултати през 2009 година


Основни правила за предпазване от престъпления


Пазете се от измамници и не се доверявайте на непознати

Протокол от заседание на Обществения съвет за противодействие на престъпността и борба с корупцията 22.03.2010

Протокол от заседание на Обществения съвет за противодействие на престъпността и борба с корупцията 08.09.2010

Протокол от заседание на Обществения съвет за противодействие на престъпността и борба с корупцията 16.12.2011

Отчет за 2011 година

Постигнати резултати през 2011 г. в превенцията на престъпността и борбата с корупцията в Ловешка област

Протокол от заседание на Обществения съвет за противодействие на престъпността и борба с корупцията 22.03.2011

Писмо за заседанието на 21.03.2012

Протокол от заседание на Обществения съвет за противодействие на престъпността и борба с корупцията 21.03.2012

План за действие за 2013 година

ОТЧЕТ ЗА 2012 Г.  /август 2012-декември 2012/

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ОТЧЕТ ЗА 2012 Г.  /януари 2012-юли 2012/

Протокол от заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Ловеч 22.05.2013

Информация за дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Ловеч за периода юни 2012 г. – 31.08.2013 г.

ОТЧЕТ за 2013 г.  /януари 2013 - август 2013/

Протокол от проведен форум на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Ловеч на тема „Насърчаване на гражданското общество към споделяне на мнение, подаване на сигнали и жалби“ (16.12.2013)

Обобщен доклад относно действията за превенция и противодействие на корупцията и мерките за създаване на прозрачност, предприети от териториалните звена на изпълнителната власт и общинските администрации в област Ловеч за периода от юли 2013 г. до декември 2013 г.

Доклад за дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Ловеч за 2013 г.

Доклад за дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията към област Ловеч през 2015 г.

Протокол от заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Ловеч 05.07.2016

Доклад за дейността на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в Област Ловеч през 2017 г.
 
ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – 2018
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска