Работна сила
Работна сила


В Ловешка област по трудово правоотношение са наети 41816 души като от тях 15224 или 36.41 % са в обществения сектор и 26592 или 63.59 % са в частния сектор. Средната годишна заплата за обществения сектор е 2649 лв. и 2269 лв. за частния сектор. Разпределението им по отрасли и съответно средна годишна заплата е:

Отраслови секториНаети по трудово правоотношение

Среден годишен бройСредна годишна заплата в лв.
Общо418162408
Селско, горско стопанство и риболов24031895
Преработваща промишленост186092533
Електроенергия, газ и вода8044019
Строителство13081877
Търговия и ремонт37621672
Хотели и обществено хранене9921209
Транспорт и съобщения22992583
Финанси, кредит, застраховки4674519
Операции с имущество и бизнесуслуги5602070
Държавно управление22253459
Образование40922479
Здравеопазване32192181
Други услуги10761570


Образователното ниво на наетите по трудово правоотношение се наблюдава извадково, поради което не разполагаме с точна информация.
 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019