Областен съвет за хората с увреждания
На основание чл. 19, ал. 3 от Закона за хората с увреждания, областният съвет съдейства и подпомага Областния управител на област Ловеч при осъществяване, анализиране, разработване на стратегии, планове, мерки и други дейности, свързани с изпълнението на политиката в областта на правата на хората с увреждания на областно ниво.

Състав:

Председател: Ваня Владимирова Събчева – Областен управител
Секретар: Дора Ангелова Стоянова – главен юрисконсулт
Членове:

 1. Десислава Петровска – главен специалист „Образование, социални програми и проекти и кохезионни политики“ в Община Априлци 
 2. Рени Бориславова Миткова – младши експерт „Образование, култура, социални дейности, програми и проекти“ в Община Летница
 3. Валерия Цветанова Баръмова - началник отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“ в Община Ловеч
 4. Величка Цветанова Цекова – директор на Комплекс за социални услуги – представител на Община Луковит  
 5. Николай Йотов Динов – главен специалист „Социални дейности и заетост“ в Община Тетевен
 6. Марияна Николаева Николова – младши експерт „Социална политика“ в Община Троян
 7. Петя Стоянова Митева – старши специалист „Социални дейности и култура“ в Община Угърчин
 8. Дияна Василева Маринова – гл. експерт „Социална политика“ в Община Ябланица
 9. Цветанка Иванова Александрова – началник сектор „ПМКК“ в Дирекция „Регионална служба по заетостта“ - Ловеч
 10. Ирина Любенова Митева – директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Ловеч
 11. Айсел Асанова Абдурманова – младши експерт в Дирекция „Бюро по труда“ – Луковит
 12. Христо Христов – директор на Дирекция „Бюро по труда“ - Тетевен
 13. Ивелина Стефанова Радевска-Стоименова - директор на Дирекция „Бюро по труда“ - Троян
 14. Снежанка Радоева Алексиева – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Ловеч
 15. д-р Йордан Стефанов Димитров – главен инспектор в дирекция „Медицински дейности“ в  Регионална здравна инспекция Ловеч
 16. Зюлейха Мустафова Терзиева – регионален представител на Комисия за защита от дискриминацията - Ловеч
 17. инж. Митко Митев – директор Дирекция „Инспекция по труда“ - Ловеч
 18. Татяна Петкова Тодорова – представител на Търговско-промишлена и земеделска палата - Ловеч
 19. Петко Нейчев Петков – представител на РK на КНСБ Ловеч
 20. Валентина Кирилова – регионален секретар на СРС на КТ „Подкрепа“ - Ловеч
 21. Иван Лазаров – РО на Съюз на инвалидите в България - Ловеч
 22. Весела Цанкова – председател на УС на Сдружение „Граждански инициативи – Ловеч“
 23. Мария Бончева Недялкова – председател на УС на Сдружение „Закрила“ – Ловеч
Документи:

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019