Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
Регионалният консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата осъществява своята дейност на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 201, ал. 7 от Закона за горите, чл. 29 от закона за рибарството и аквакултурите и писмо № 1-2-3595/08.05.2014 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите като:
 • Подпомага РДГ Ловеч и държавните горски/ловни стопанства при изпълнение на държавната политика по опазване на горите;
 • Обсъжда и дава становища по стратегията и проблемите, касаещи опазването на горите, дивеча и рибата;
 • Осигурява взаимодействие между органите и организациите, имащи отношение към опазването на горите, дивеча и рибата;
 • Оказва съдействие за регулиране на взаимодействието между държавните органи, собствениците и ползвателите на гори.
Състав:
Председател: Георги Терзийски - областен управител на област Ловеч
Зам. председател: инж. Павли Богдански - директор на РДГ - Ловеч
Секретар: инж. Румяна Велчева - гл. експерт "Опазване на горските територии" към РДГ - Ловеч
Членове:
 1. инж. Цветелинка Пенчева - директор на ТП ДГС Ловеч;
 2. инж. Пламен Петров - директор на ТП ДГС Лесидрен;
 3. инж. Валентин Шипковенски - директор на ТП ДГС "Русалка" гр. Априлци;
 4. инж. Лазерина Врабевска - директор на ТП ДГС Черни Осъм;
 5. инж. Милко Станчев - директор на ТП ДГС Троян;
 6. инж. Драгомир Дичев - директор на ТП ДГС Тетевен;
 7. инж. Стайко Петров - директор на ТП ДГС Рибарица;
 8. инж. Марин Багаров - директор на ТП ДГС Борима;
 9. Валентин Вълков - административен ръководител на Окръжна прокуратура Ловеч;
 10. инсп. Николай Стоянов - служител в сектор "Противодействие на икономическата престъпност" в ОД МВР Ловеч;
 11. комисар Владимир Кацарски - РД ПБЗН Ловеч;
 12. Виктор Стойчев - директор офис НАП ТД гр. В. Търново - офис Ловеч;
 13. Дияна Рускова - директор на ОД "Земеделие" - Ловеч;
 14. Христинка Пановска - гл. експерт в дирекция "Превантивна дейност" РИОСВ Плевен;
 15. инж. Митко Митев - директор на дирекция "Инспекция по труда" Ловеч;
 16. Павлин Панов - организатор "Сдружение ловно-рибарско дружество Ловеч"
 17. д-р Йордан Найденов - отдел "Рибарство и контрол" ИАРА Ловеч;
 18. Стелян Чавдаров - директор на РД "Автомобилна администрация" Ловеч;
 19. инж. Иван Петков - ст. инспектор в РО НСК Ловеч при РДНСК Северозападен район;
 20. д-р Младен Пелов - кмет на община Априлци;
 21. д-р Красимир Джонев - кмет на община Летница;
 22. Корнелия Маринова - кмет на община Ловеч;
 23. Иван Грънчаров - кмет на община Луковит;
 24. д-р Мадлена Бояджиева - кмет на община Тетевен;
 25. Донка Михайлова - кмет на община Троян;
 26. Станимир Петков - кмет на община Угърчин;
 27. Иван Цаков - кмет на община Ябланица.
--------------------------------------------------------------------


 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска