Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
Регионалният консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата осъществява своята дейност на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 201, ал. 7 от Закона за горите, чл. 29 от закона за рибарството и аквакултурите и писмо № 1-2-3595/08.05.2014 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите като:
  • Подпомага РДГ Ловеч и държавните горски/ловни стопанства при изпълнение на държавната политика по опазване на горите;
  • Обсъжда и дава становища по стратегията и проблемите, касаещи опазването на горите, дивеча и рибата;
  • Оказва съдействие за регулиране на взаимодействието между държавните органи, собствениците и ползвателите на гори.
 
Операция "EDWARD" - European day without a road death
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска