Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
Основание за създаване:
Комисията е създадена в изпълнение на изискванията на чл.138а, ал.3, чл.140, ал.1 и ал.2 от Закона за водите, чл.64, ал.1, т.6 от Закона за защита при бедствия, Заповед № Р-34/13.02.2013г. на министър-председателя на Република България и необходимостта  от проверка на изпълнението на предписанията от обследването на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти и проводимостта на речните легла на територията на област Ловеч.

Състав:
Председател: Бойко Пъдарски -  заместник областен управител на Област Ловеч

Членове:
 1. Христо Троански – ст. експерт в Областна администрация Ловеч
 2. инж. Красимир Панков - инспектор по ЗН в група ПКПД в РДПБЗН - Ловеч
 3. инж. Мариян Личев - Предприятие "Язовири и каскади" - София
 4. инж. Румен Зарев - гл. експерт в Басейнова дирекция "Дунавски район" - Плевен
 5. инж. Силвия Илиева – специалист в "Напоителни системи" ЕАД - Плевен
 6. инж. Вътослава Найденова - гл. експерт в РИОСВ - Плевен
 7. инж. Катя Банчева - гл. експерт в РДГ - Ловеч
 8. инж. Владислав Радоев - строителен инженер във "В и К" АД - Ловеч
 9. Калина Кандева - ст. експерт в ОД "Земеделие" - Ловеч
 10. Представител на общината – собственик на водните обекти

Резервни членове:

 1. Йордан Йорданов - гл. експерт в Областна администрация Ловеч
 2. ст.инсп.инж. Радомир Радев - началник група ПКПД в РДПБЗН - Ловеч
 3. инж. Даниел Лесишки - ст. експерт в РИОСВ - Плевен
 4. инж. Веселин Монев - гл. експерт в Басейнова дирекция "Дунавски район" - Плевен

Задачи:
 1. Комисията да извърши контролна проверка на проводимостта на речните легла, състоянието на защитните диги и съоръжения, и изпълнението на дадените предписания от предходната проверка на съответните длъжностни лица.
 2. Да проконтролира наличието на незаконни водовземания, подприщващи съоръжения, незаконни постройки, огради и складирани материали в речните легла и отточните дерета на язовирите.
 3. Да обследва техническото и експлоатационното състояние на потенциално опасните водни обекти, съгласно утвърдения списък и се провери изпълнението на предписанията от последните проверки.
 4. На собствениците на водностопански обекти, неизпълнили предписанията от предните проверки да се съставят актове за административни нарушения, в съответствие с предоставените правомощия на членовете на комисията.
Документи:
Вътрешни правила за работа на междуведомствената комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
ГРАФИК за работата на междуведомствената комисия за проверка на състоянието на речните  корита, защитните съоръжения и потенциално опасните язовири в Област Ловеч през месец МАЙ 2017 г.
Заповед № РД-07-100/20.04.2017 г. - Областен управител Ловеч назначава междуведомствена комисия за проверка на състоянието на речните  корита, защитните съоръжения и потенциално опасните язовири в Област Ловеч
Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в Област Ловеч - есен 2015
Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в Област Ловеч - 2015 г. - пролет
Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в Област Ловеч - 2014 г.- есен
Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в Област Ловеч - 2014 г. - пролет
Списък на потенциално опасните язовири на територията на Област Ловеч за 2014 г.
Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в област Ловеч -съгласно т.4 от Заповед РД-07-173 от 10.2013 г.
Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в област Ловеч -съгласно т.4 от Заповед РД-07-58 от 04.2013 г.
Програма за планово почистване на речните участъци в извън урбанизираните територии на област Ловеч за 2013 г.
Списък на потенциално опасните язовири в област Ловеч за 2012 г.
Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в област Ловеч (съгласно т.4 от Заповед Р-118/09.05.2012 г. на министър-председателя на Р. България)
Констативен протокол за резултатите от извършена проверка във връзка с чл. 138а и 140, ал. 5 от Закона за водите, в периода 09.10.2012 г. – 07.11.2012 г.
Заповед № РД-07-167/03.10.2012 г.
 
ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – 2018
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска