Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
Основание за създаване:
В изпълнение на изискванията на чл. 138 а, ал. 3 и ал. 4 от Закона за водите, чл. 64, ал. 1, т.6 от Закона за защита при бедствия и необходимостта от проверка изпълнението на предписанията от обследването на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, потенциално опасните водни обекти и проводимостта на речните легла на територията на област Ловеч, на основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията.

Състав:
Председател: Илиян Тодоров -  заместник областен управител на Област Ловеч

Членове:
 1. Пламен Вълков – гл. експерт ОМП в Областна администрация – Ловеч;
 2. инж. Емил Димитров – гл. инспектор регионален отдел „Северозападна България“ ДАМТН;
 3. инж. Красимир Панков – инспектор по ЗН в група ПКПД в РДПБЗН – Ловеч;
 4. инж. Румен Зарев – гл. експерт в Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен;
 5. инж. Соня Илиева – инженер ХМС в „Напоителни системи“ ЕАД - Плевен;
 6. инж. Иглика Игнатова – гл. инженер във „В и К“ АД, гр. Ловеч;
 7. инж. Вътослава Найденова – гл. експерт в РИОСВ Плевен;
 8. Представител на общината – собственик на водните обекти.

Резервни членове:

 1. Ваня Иванова – директор дирекция АПОФУС в Областна администрация – Ловеч;
 2. инж. Иван Иванов – ст. експерт в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен;
 3. Светослав Димитров - инспектор регионален отдел „Северозападна България“  ДАМТН.


Задачи:
 1. Комисията да извърши контролна проверка на язовирите и съоръженията към тях, проводимостта на речните легла, състоянието на защитните диги и изпълнението на дадените предписания от предходната проверка на съответните длъжностни лица.
 2. Да проконтролира наличието на незаконни водовземания, подприщващи съоръжения, незаконни постройки, огради и складирани материали в речните легла и отточните дерета на язовирите.
 3. Да обследва техническото и експлоатационното състояние на потенциално опасните водни обекти, съгласно утвърдения списък и провери изпълнението на предписанията от последните проверки.
 4. На собствениците на водностопански обекти, неизпълнили предписанията от предните проверки да се съставят актове за административни нарушения, в съответствие с предоставените правомощия на членовете на комисията.
Документи:
График за работата на междуведомствената комисия за проверка на състоянието на речните  корита, защитните съоръжения и потенциално опасните язовири в Област Ловеч през м. ноември 2018 г.
Заповед № РД-07-110/30.08.2018 г. - Областен управител Ловеч назначава междуведомствена комисия за проверка изпълнението на предписанията от обследването на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, потенциално опасните водни обекти и проводимостта на речните легла на територията на област Ловеч
Вътрешни правила за работа на междуведомствената комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
ГРАФИК за работата на междуведомствената комисия за проверка на състоянието на речните  корита, защитните съоръжения и потенциално опасните язовири в Област Ловеч през месец МАЙ 2017 г.
Заповед № РД-07-100/20.04.2017 г. - Областен управител Ловеч назначава междуведомствена комисия за проверка на състоянието на речните  корита, защитните съоръжения и потенциално опасните язовири в Област Ловеч
Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в Област Ловеч - есен 2015
Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в Област Ловеч - 2015 г. - пролет
Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в Област Ловеч - 2014 г.- есен
Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в Област Ловеч - 2014 г. - пролет
Списък на потенциално опасните язовири на територията на Област Ловеч за 2014 г.
Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в област Ловеч -съгласно т.4 от Заповед РД-07-173 от 10.2013 г.
Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в област Ловеч -съгласно т.4 от Заповед РД-07-58 от 04.2013 г.
Програма за планово почистване на речните участъци в извън урбанизираните територии на област Ловеч за 2013 г.
Списък на потенциално опасните язовири в област Ловеч за 2012 г.
Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в област Ловеч (съгласно т.4 от Заповед Р-118/09.05.2012 г. на министър-председателя на Р. България)
Констативен протокол за резултатите от извършена проверка във връзка с чл. 138а и 140, ал. 5 от Закона за водите, в периода 09.10.2012 г. – 07.11.2012 г.
Заповед № РД-07-167/03.10.2012 г.
 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019