Областна комисия по енергийна ефективност
Основание за създаване:
Чл. 8 от Закона за енергията от възобновяеми източници и чл. 12, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност, на основание чл. 32 ал.1 от Закона за администрацията

Състав:
Председател: инж. Ваня Събчева - областен управител на област Ловеч
Заместник председател: Бойко Пъдарски - заместник областен управител на област Ловеч
 Секретар: Нели Митева - директор дирекция АКРРДС в ОА Ловеч
 Членове:
 1. Петя Николова-Мичева - главен специалист "Човешки ресурси" и гл. специалист "Програми и проекти" в Община Априлци
 2. Ирина Проданова – старши експерт в Община Летница
 3. Инж. Деница Зоркова – главен експерт ЛИЕЕ в Община Ловеч
 4. Надя Рабаджиева – началник отдел „Проектиране, програмиране и обществени поръчки“ в Община Луковит
 5. Деница Христова – старши експерт „Околна среда“ в Община Тетевен
 6. Инж. Мария Василева – главен експерт „Високо строителство“ в Община Троян
 7. Дияна Катърска – началник отдел „Устройство на територията, техническа инфраструктура, екология и чистота” (УТТИЕЧ) в Община Угърчин
 8. Венцислав Ватков – главен експерт „ЕППТ“ в Община Ябланица
 9. Румен Тодоров – заместник ръководител направление регион Ловеч – Враца  „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
 10. Георги Николов – главен инженер „Месокомбинат Ловеч“ Ад
 11. Инж. Ивелина Радевска – началник на РОНСК Ловеч при РДНСК Северозападен район
 12. Християн Христов – специалист в ОА Ловеч
  Основни задачи:
Да координира дейностите по изготвяне и изпълнението на планове и програми за енергийна ефективност.
Осигурява провеждането на политиката за насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта, на територията на област Ловеч.
 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019