Карта на сайта
  • АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
  • АДМИНИСТРАЦИЯ
   • Административен контрол върху актовете на общинските съвети
   • Дейности на Общата администрация
   • Дейности на Специализираната администрация
   • Областна администрация
   • Харта на клиента
   • Цели и отчети за дейността на администрацията
  • АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК ЛОВЕЧ
  • Адм услуги
   • Достъп до обществена информация
   • Издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка
   • Надзор и актуване на имоти държавна собственост
   • Отписване на имоти частна държавна собственост
   • Правно-нормативно обслужване
   • Публичен регистър на имоти държавна собственост
   • Разпореждане с имоти и вещи - частна държавна собственост
   • Стопанисване и управление на имоти-държавна собственост
   • Устройство на територията
   • Финансово-стопанско обслужване
  • Анкети
  • ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
  • Важно от правителството
  • Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF)
  • Галерия
  • ДЕКЛАРАЦИИ
  • ДОБРОВОЛЕН РЕЗЕРВ
  • ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
  • ЕВРОИЗБОРИ 2014
  • ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ
  • ЗАПОВЕДИ и РЕШЕНИЯ - АРХИВ
  • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  • ИЗБОРИ
   • Архив
  • ИИСДА
  • Избори 2011
  • Избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум 2016
  • Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.
  • Информационна брошура за правата на гражданите пострадали от престъпления
  • КАРТА НА САЙТА
  • КОНКУРСИ
  • Контакти
  • Към стария сайт
  • Към стария сайт
  • МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015
  • НАЧАЛО
  • Начална страница
  • Новини
  • ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ЗА ОТЧУЖДЕНИ ИМОТИ
  • ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
   • Адреси на териториални звена
   • Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Ловеч за периода 2010-2013 г.
   • Аналитичен доклад за социалните услуги в Област Ловеч
   • География и население
   • Доклад междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Област Ловеч
   • Забележителности
   • Инфраструктура и комуникации
   • История
   • Карта на област Ловеч
   • Климат
   • Култура
   • Механизъм за периодичен преглед и актуализиране на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Ловеч (2011-2015)
   • ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2005-2015 г.
   • Областен план за младежта на Област Ловеч 2013 година
   • Областен план за младежта на област Ловеч 2014 година
   • Областен план за младежта на област Ловеч 2015 година
   • Областен план за младежта на област Ловеч 2015 година
   • Областна стратегия за развитие на област Ловеч 2014-2020 г.
   • Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Ловеч 2011–2015 г.
   • Общини в област Ловеч
   • Предлагат земи в Тетевен и Ловеч за смяна на статута - от земеделски на горски площи
   • Природни ресурси
   • Публични регистри
   • Решения на общинските съвети
   • Стратегия на област Ловеч за интегриране на ромите (2012-2020)
  • ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
   • Правомощия на областния управител
   • Приемни дни за граждани на областния управител
  • ОБЛАСТНИ КОМИСИИ И СЪВЕТИ
   • Щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб
  • ОСППБК
   • НАСОКИ ЗА РАБОТА ПРЕЗ 2010 Г.
   • Отчети
   • Правила за дейността
  • Обратна връзка
  • Обществени поръчки по чл. 14, ал. 5 от Закона за обществените поръчки
  • Община Априлци
  • Община Летница
  • Община Ловеч
  • Община Луковит
  • Община Тетевен
  • Община Троян
  • Община Угърчин
  • Община Ябланица
  • ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014
  • ПЛАНОВЕ, СТРАТЕГИИ, ПУБЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ
   • Архив
   • Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г.
   • ОБЛАСТЕН ПЛАН за енергийна ефективност за периода 2014-2020г.
   • Областен план за младежта
   • Областен план за превенция и намаляване на младежката безработица 2016-2018 г.
   • Областна стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в област Ловеч 2017 - 2018 г.
   • Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на област Ловеч
   • Областна стратегия за развитие на област Ловеч 2014-2020 г.
   • Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Ловеч (2016-2020)
   • ПЛАН за противодействие на тероризма в област Ловеч
   • Стратегия на област Ловеч за интегриране на ромите (2012-2020)
  • ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ
   • Заместник Областни Управители
   • Служител "Връзки с обществеността"
  • ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ
  • ПРЕСЦЕНТЪР
   • Информационни бюлетини - архив
   • Информационнни бюлетини - 2018 г.
   • Новини
  • ПРОЕКТИ
  • ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
   • Обществени поръчки по чл. 14, ал. 5 от Закона за обществените поръчки
  • ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА до 2014 г. вкл.
  • Парламентарни избори 2017
  • Полезни връзки
  • Правна информация
  • Преброяване 2011
   • Областна преброителна комисия за Област Ловеч
   • Протоколи от заседанията на областната преброителна комисия за област Ловеч
  • Проект по ОПАК - Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет
   • ДОКУМЕНТИ
   • НОВИНИ
  • Проект по ОПАК - Модерна и компетентна областна администрация
  • Проект по ОПАК - Повишаване професионалната компетентност и ефективност на ОА Ловеч чрез обучение
  • РЕГИСТРИ
  • РЕГИСТРИ по ЗУТ
  • РЕФЕРЕНДУМ
   • РЕШЕНИЯ НА РИК ЛОВЕЧ
  • РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ
  • РИК ЛОВЕЧ
  • РИК11-Ловеч
  • СПРАВОЧНИК
   • Библиотеки
   • Детски градини
   • Здравни заведения
   • Местоположение и транспортни връзки
   • Музеи
   • Туристически организации
   • Университети
   • Училища
   • Читалища
  • СЪВЕТИ И КОМИСИИ
   • Епизоотична комисия
   • Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
   • Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
   • Областен експертен съвет по устройство на територията
   • Областен младежки съвет - Ловеч
   • Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в Област Ловеч
   • Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
   • Областен съвет за развитие
   • Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч
   • Областен съвет за тристранно сътрудничество
   • Областен съвет по сигурност на област Ловеч
   • Областен съвет по условия на труд
   • Областна комисия \"Военни паметници"
   • Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
   • Областна комисия по енергийна ефективност
   • Областна комисия по транспорт
   • Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
   • Постоянна комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
   • Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
   • Регионален съвет за развитие на СЗР
   • Щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб
  • Съобщения
  • ТЪРГОВЕ И ОБЯВИ
  • ТЪРГОВЕ и ОБЯВИ - АРХИВ
  • Формуляри и образци
  • еУСЛУГИ
   • Изисквания за работа с електронните документи
   • Портал за електронни административни услуги в област Ловеч
   • Приемане и издаване на документи, подписани с универсален електронен подпис
   • Публичното приложение за заявяване на еУслуги към Областна администрация Ловеч
 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019