АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
 

Държавна собственост

Наименование на услугата

За изтегляне

1960

Издаване на заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

Описание

 

1963

Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост

Описание

Заявление

1965

Издаване на удостоверения , че имотът е отписан от актовите книги за имотите-държавна собственост

Описание

Заявление

1970

Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

Описание

 

1971

Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост

Описание

Заявление

1972

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот

Описание

Заявление

1973

Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

Описание

Заявление

1978

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив „Държавна собственост“

Описание

Заявление

1979

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

Описание

Заявление

1983

Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

Описание

Заявление

1985

Съставяне на актове за публична държавна собственост на министерства, ведомства и др.

Описание

Заявление

2388

Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост

Описание

Заявление

2529

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – държавна собственост

Описание

Заявление

Регионална развитие и териториално устройство

Наименование на услугата

За изтегляне

1961

Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

Описание

 Заявление

1962

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

Описание

Заявление

1964

Издаване на скици от съхраняваните планове в архива на областната администрация

Описание

Формуляр

1966

Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

Описание

Заявление

1967

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

Описание

Заявление

1968

Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж

Описание

Заявление

1969

Регистриране на технически паспорт на строеж

Описание

Заявление

1974

Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

Описание

Заявление

1975

Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

Описание

Заявление

1976

Презаверяване на разрешение за строеж

Описание

Заявление

1977

Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал.2, т.5, 6, 7 и 8 от чл.154 от закона за устройство на територията

Описание

 

1980

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществени промени в одобрения инвестиционен проект

Описание

Заявление

1981

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

Описание

Заявление

1982

Издаване на удостоверение за обстоятелства по териториалното устройство

Описание

Формуляр

1984

Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

Описание

Заявление

1986

Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план

Описание

 

2389

Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Описание

 Заявление

2469

Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост

Описание

Заявление

Други услуги

Наименование на услугата

За изтегляне

2972

Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

Описание

 Заявление

2

Предоставяне на достъп до обществена информация

Описание

 Заявление

3

Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

Описание

 Заявление

2133

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Описание

 Заявление

2134

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Описание

 Заявление

 

Анализ на анкетните карти в ЦАО, подадени за първото полугодие на 2018 г.


Анализ на анкетните карти в ЦАО, подадени за периода август-септември 2017 г.

Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019