ТЪРГОВЕ И ОБЯВИ
 
Областният управител на област Ловеч обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична държавна собственост за поставяне на вендинг автомати за пакетирани стоки и безалкохолни напитки в сгради – държавна собственост(10.03.2017)

Заповед № РД-08-2/04.01.2017 г. за определяне купувач на имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с площ 3 307 кв.м – незастроен, в гр. Угърчин(05.01.2017)

Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019