ПЛАНОВЕ, СТРАТЕГИИ и публични документи
 

 1. Публичен регистър на имоти държавна собственост в Ловешка област
 2. Публичен регистър на проектите изпълнявани от Областна администрация Ловеч
 3. ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2005-2015 г.
 4. Аналитичен доклад за социалните услуги в Област Ловеч
 5. Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Ловеч за периода 2010-2013 г.
 6. Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Ловеч 2011–2015 г.
 7. Доклад междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Област Ловеч
 8. ДОКЛАД С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 г.
 9. РЕЗЮМЕ НА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г.
 10. Областен план за младежта на Област Ловеч 2013 година
 11. Стратегия на област Ловеч за интегриране на ромите (2012-2020)
 12. Областна стратегия за развитие на област Ловеч 2014-2020 г.
 13. Механизъм за периодичен преглед и актуализиране на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Ловеч (2011-2015)
 14. Областен план за младежта на област Ловеч 2014 година
 15. Областен план за младежта на област Ловеч 2015 година
 16. Областен план за младежта на област Ловеч 2016 година
 17. Решения на общинските съвети:
 18. Областен план за превенция и намаляване на младежката безработица 2016-2018 г.
 19. Предложения за проекти от област Ловеч във връзка с разработването на целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България
 20. ПЛАН за противодействие на тероризма в област Ловеч
 21. СПИСЪК НА СВОБОДНИ ИМОТИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ (актуализиран на 30.03.2016)
 22. Регистър на военните паметници в област Ловеч
 23. Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Ловеч (2016-2020)
 24. Областен план за младежта 2017 г.
 25. Годишен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) - Област Ловеч
 26. Областна стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в област Ловеч 2017 - 2018 г.
 27. ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ (2016)
 28. ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ (2015)
 29. ОБЛАСТЕН ПЛАН за енергийна ефективност за периода 2014-2020г.
 30. Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г.
 31. Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. - Приложение 1
 32. Отчет за изпълнение на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) в област Ловеч - 2016 г.
 33. Отчет за изпълнение на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) в област Ловеч - 2017 г.
 34. Областен план за младежта 2018 г.
 35. Заповед № РД-07-31/08.03.2018 г. за определяне на основен екип на Звеното за мониторинг и оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Ловеч 2016–2020 г.
 36. Вътрешни правила за работата на Звеното за мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Ловеч 2016-2020 г.
 37. Годишен мониторингов доклад за изпълнение  на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Ловеч (2016-2020) през 2017 г.
 38. Доклад с резултатите от Междинна оценка на ОСР 2014-2020г. на област Ловеч

Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019