ПЛАНОВЕ, СТРАТЕГИИ и публични документи
 

 1. Публичен регистър на имоти държавна собственост в Ловешка област
 2. Публичен регистър на проектите изпълнявани от Областна администрация Ловеч
 3. ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2005-2015 г.
 4. Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Ловеч 2011 – 2015 г.
 5. Аналитичен доклад за социалните услуги в Област Ловеч
 6. Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Ловеч за периода 2010-2013 г.
 7. Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Ловеч 2011–2015 г.
 8. Доклад междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Област Ловеч
 9. ДОКЛАД С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 г.
 10. РЕЗЮМЕ НА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г.
 11. Областен план за младежта на Област Ловеч 2013 година
 12. Стратегия на област Ловеч за интегриране на ромите (2012-2020)
 13. Областна стратегия за развитие на област Ловеч 2014-2020 г.
 14. Механизъм за периодичен преглед и актуализиране на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Ловеч (2011-2015)
 15. Областен план за младежта на област Ловеч 2014 година
 16. Областен план за младежта на област Ловеч 2015 година
 17. Областен план за младежта на област Ловеч 2016 година
 18. Решения на общинските съвети:
 19. Областен план за превенция и намаляване на младежката безработица 2016-2018 г.
 20. Предложения за проекти от област Ловеч във връзка с разработването на целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България
 21. ПЛАН за противодействие на тероризма в област Ловеч
 22. СПИСЪК НА СВОБОДНИ ИМОТИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ (актуализиран на 30.03.2016)
 23. Регистър на военните паметници в област Ловеч
 24. Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Ловеч (2016-2020)
 25. Областен план за младежта 2017 г.
 26. Годишен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) - Област Ловеч

Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска