ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
 Описание на услугата

Заявление за достъп до информация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация Ловеч

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Отговорен служител за работа с клиенти по ЗДОИ

Устройствен правилник на областните администрации

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна администрация - Ловеч

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация - 2018 г.
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЛОВЕЧ

Адрес: 5500 гр.Ловеч ул."Търговска" 43

Тел: 068 600 003

Факс: 068 600 166

Електронна поща: governor@lovech.government.bg

БУЛСТАТ: 000291335

    Работното време на звеното за административно обслужване е 9.00-17.30 часа без прекъсване. В случаите, когато има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два часа - до 19.30 часа.

Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019