СЪВЕТИ И КОМИСИИ
 

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в Област Ловеч

Областен съвет за развитие

Областен експертен съвет по устройство на територията

Областен съвет по условия на труд

Областен съвет по сигурност на област Ловеч

Епизоотична комисия

Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие

Областен съвет за тристранно сътрудничество

Областна комисия "Военни паметници"

Областна комисия по транспорт


Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч

Регионален съвет за развитие на СЗР

Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана

Щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб

Областна комисия по енергийна ефективност

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти

Областен младежки съвет – Ловеч

Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019