АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
 

Държавна собственост:

ОА1.1. Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други
Описание                                Образец заявление

ОА1.2. Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
Описание                                Образец заявление

ОА1.3. Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове
Описание                               

ОА1.4. Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица,  от архив “Държавна собственост"
Описание                                Образец заявление

ОА1.5. Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост
Описание                                Образец заявление

ОА1.6. Отбелязване на действия по управление, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост
Описание                                Образец заявление

ОА1.7. Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
Описание                                Образец заявление

ОА1.8. Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
Описание                                Образец заявление

ОА1.9. Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
Описание                                Образец заявление

ОА1.10. Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала
Описание                               

ОА1.11. Издаване на удостоверения при продажба на съсобствен имот
Описание                                 Образец заявление

ОА1.12. Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост
Описание                                Образец заявление

ОА1.13. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
Описание                                 Образец заявление


Регионално развитие и териториално устройство:

ОА2.1. Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
Описание                           

ОА2.2. Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
ОА2.3. Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план
ОА2.4. Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
Описание                Тарифа № 14              Формуляр

ОА2.5. Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
Описание                Тарифа № 14              Формуляр

ОА2.6. Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
Описание                Тарифа № 14              Формуляр

ОА2.7. Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване
Описание                Тарифа № 14              Формуляр

ОА2.8. Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
Описание                Тарифа № 14              Формуляр

ОА2.9. Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
ОА2.10. Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
Описание                Тарифа № 14              Формуляр

ОА2.11. Презаверяване на разрешение за строеж
Описание                Тарифа № 14              Формуляр

ОА2.12. Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията
ОА2.13. Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
Описание                Тарифа № 14             Формуляр

ОА2.14. Регистриране на технически паспорт на строеж

ОА2.15. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
Описание                Тарифа № 14             Формуляр

ОА2.16. Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации

ОА2.17. Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство
Описание                 Тарифа № 14            Формуляр


--------------------------------------------------------------

Допълнителна информация:

Относно удостоверението по чл. 87, ал. 11 от ДОПК

180 км с велосипед стъпките на Васил Левски
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска