ДЕКЛАРАЦИИ
 

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подадени от служителите на Областна администрация – Ловеч

 

Име и фамилия на служителя

 

Длъжност

Декларация

1.

Елка Баръмова

 

връзки с обществеността

Подадена пред органа по назначаване

2.

Йордан Йорданов

финансов контрольор

 

Подадена пред органа по назначаване

3.

Нели Митева

 

директор дирекция АКРРДС

Подадена пред органа по назначаване

4.

Ваня Иванова

 

директор дирекция АПОФУС

Подадена пред органа по назначаване

5.

Василка Христова

старши експерт

Подадена пред органа по назначаване

6.

Велислава Петкова

главен експерт

Подадена пред органа по назначаване

7.

Веселин Мончев

специалист

Подадена пред органа по назначаване

8.

Виолета Николова

младши експерт

Подадена пред органа по назначаване

9.

Галя Бочева

 

главен експерт

Подадена пред органа по назначаване

10.

Дора Стоянова

 

главен юрисконсулт

Подадена пред органа по назначаване

11.

Иван Гетов

 

главен експерт

Подадена пред органа по назначаване

12.

Красимира Давидова

 

специалист

Подадена пред органа по назначаване

13.

Мая Михова

главен експерт

Подадена пред органа по назначаване

14.

Нели Читинова

 

счетоводител

Подадена пред органа по назначаване

15.

Петя Пенчева

 

младши експерт

Подадена пред органа по назначаване

16.

Пламен Вълков

 

главен експерт

Подадена пред органа по назначаване

17.

Христо Троански

старши експерт

Подадена пред органа по назначаване

18

Анита Димитрова

юрисконсулт

 

Подадена пред органа по назначаване

 


"Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси" на служителите от Областна администрация Ловеч

"Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси" на служителите от Областна администрация Ловеч - допълнениеОбластна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019