ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
 

инж. Ваня Събчева
Областен управител на Област Ловеч


Дата на раждане: 17 март 1979 г.
Професия: Инженер
Образование: Магистър - Публична администрация
Бакалавър - Индустриален мениджмънт
Професионален път: Инспектор Регионална дирекция за национален строителен надзор /РДНСК/ - Северозападен район, сектор Ловеч; Областна администрация Ловеч – младши експерт, старши експерт, директор АПОФУС, главен секретар, областен управител с мандат 2011-2013


Email: governor@lovech.government.bg

Телефон: (068) 600 003
Факс: (068) 600 166
Стая: 102


Под прякото ръководство и контрол на ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ са дейностите, свързани с :
  • Икономика – държавен и частен сектор. Малки и средни предприятия. Инвестиционна политика;
  • Проблеми по регионалното развитие, подготовка и реализация на общинските и областните планове и стратегии; Програми и проекти;
  • Координация и взаимодействие между органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и неправителствените организации. Регионални служби;
  • Управлението и стопанисването на държавната собственост, разпоредителни сделки с  държавната собственост. Реституция, приватизация и обезщетяване на собствениците на одържавени имоти;
  • Гори и земеделие;
  • Здравеопазване;
  • Отбранително-мобилизационна подготовка, Гражданска защита и опазване на обществения ред;
  • Информационна политика и работа със средствата за масова информация;
  • Дейности по контрол.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
      Областта е административно-териториална единица за провеждане на регионална политика, за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси.
/чл. 142 от КОНСТИТУЦИЯ на Република България/

      Управлението в областта се осъществява от областен управител, подпомаган от областна администрация.

     Областният управител се назначава от Министерския съвет.
/чл. 143 от Контунцията на Република България във връзка с чл. 29, ал. 3 от Закона за администрацията/

      Областният управител осигурява провеждането на държавната политика, отговаря за защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и осъществява административен контрол.
/чл. 143 от КОНСТИТУЦИЯ на Република България/


      Областният управител е териториален орган на изпълнителната власт.
/чл. 19, ал. 3, т. 1 от Закона за администрацията/

      Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.
/чл. 29, ал. 1 от Закона за администрацията/

      При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.
/чл. 4, ал. 2 от Устройствен правилник на областните администрации/

      Областната администрация е юридическо лице на бюджетна издръжка.
/чл. 57, ал. 2 от Закона за администрацията/
***

Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019