Новини
01.08.2019
Разрешено е изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план

Областна администрация Ловеч уведомява заинтересуваните лица, че на основание чл. 124а, ал. 3 и ал. 9 от Закона за устройство на територията със Заповед № РД-07-117/30.07.2019 г. на Областен управител на област Ловеч се разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с адрес на управление гр. София 1784, СО р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, да възложи изработване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП „4“, находящи се в с. Гумощник, общ. Троян“ по трасе на територията на община Априлци и община Троян, област Ловеч.

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019