Новини
17.07.2019
Областен управител на област Ловеч уведомява заинтересованите лица, че със Заповед № РД-07-45/ 27.03.2019 г. е изменена Заповед № РД-07-101/22.06.2016 г. на Областен управител на област Ловеч

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Областен управител на област Ловеч уведомява заинтересованите лица, че със Заповед №  РД-07-45/ 27.03.2019 г. е изменена Заповед № РД-07-101/22.06.2016 г. на Областен управител на област Ловеч, с която е одобрен планът на новообразуваните имоти (ПНИ) по § 4 от ПЗР на ЗСППЗЗ за местност „Червен бряг” в строителни граници на гр. Ловеч, обл. Ловеч, в частта за имоти 43952.522.34 и 43952.522.35, като в регистъра на имотите, неразделна част от план на новообразуваните имоти на земите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местността „Червен бряг” в строителни граници на гр. Ловеч, обл. Ловеч имоти № 43952.522.34 и № 43952.522.35 да бъдат записани: „на наследници на ********, съгласно решение № 174/12.12.1994 г на Поземлена комисия Ловеч. Заповедта може да бъде обжалвана пред Районен съд Ловеч, в 14- дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица.

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019