Новини
15.07.2019
В Ловеч се проведе първата от поредица консултации за програмен период 2021-2017

Областният управител на област Ловеч Ваня Събчева бе днес символичен домакин на първата от поредица консултации относно визията за регионално развитие през новия програмен период 2021-2027. Срещата бе организирана от МРРБ с участието на Международната банка за възстановяване и развитие и протече в две части. 
В първата участваха представителите в Регионалния съвет за развитие на Северозападна България, а във втората – с представители на общини, бизнес и НПО. 
„Благодаря за Вашето присъствие, то е много важно за стратегическите консултации относно Визията за регионално развитие през новия програмен период и механизма за изпълнение на интегрираните териториални проекти. Партньорството между всички заинтересовани страни е от решаващо значение за провеждането на успешна политика по регионално развитие. Подготовката на новия програмен период 2021-2027 г. на европейско и национално ниво открива нови перспективи за промяна в политиката на инвестициите, свързани с въвеждането на нов регионален подход на въздействие и инвестиции в интегрирани мерки“, каза при откриването на срещата Събчева. По думите й тези мерки се предвижда да бъдат съобразени със спецификата на регионите, насърчаване на партньорството между общини, области и региони. Поставена е и нова цел на политиката на сближаване - „Европа по-близо до гражданите“, засилването на териториалното измерение на въвеждането на многофондово финансиране, които дават възможност за прилагане деконцентриран подход на управление на програмите с фокус върху местния потенциал и нуждите на конкретните територии, каза още Ваня Събчева и акцентира, че днешната среща е първата с представители на заинтересованите страни на регионално ниво, които ще съдействат събирането на обратна информация за различните варианти за бъдещо развитие на регионите, изграждане на регионален капацитет, като инструмент за овластяване на местните и регионални участници през следващите години, което е стъпка към постепенна децентрализация.
В презентация за „Визия и напредък в подготовката на програмен период 2021-2027“ експертът от МРРБ Ивайло Стоянов и колегата му Янко Стоянов разясниха новите моменти, които се обсъждат, както и възможностите за по-широко участие на бизнеса, неправителствения сектор и гражданското общество в оформянето и изпълнението на проекти в следващия програмен период  на ниво регион и възможностите за комбинирано финансиране между една или повече оперативни програми. Така ще могат да бъдат включвани повече заинтересовани страни и бенефициенти в изпълнението на проектите, подчерта Стоянов. Той акцентира, че особено важен елемент ще са партньорствата и оформяне на икономически обосновани проекти, допринасящи за развитието на територията. На срещата бяха коментирани и въпроси за изпълнението на интегрирани проекти, които включват няколко компонента, всеки от които може да бъде финансиран от различна оперативна програма, т.нар. интегриран подход на въздействие върху територията. Важна част от дебата бе посветен и на възможностите за разширени функции на регионалните съвети за развитие при избора на проекти на принципа отдолу-нагоре. Целта е да се изгради най-добрата структура на съветите за изпълнение на новите отговорности и функции. 
В срещата участие взеха и Александър Хинов и Джоана Масик от екипа Световната банка. 

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019