Новини
24.01.2019
В деловодната система на ОА - Ловеч през 2018 г. заведени 7074 документи

В деловодната система на Областна администрация Ловеч за 2018 г. са заведени като входяща и изходяща кореспонденция 7074 документа. От тях жалби, запитвания и молби на граждани са 343, заявленията за услуги – 765, заповеди – 268, в т.ч: заповеди за дейността – 160, заповеди държавна собственост – 108;  протоколи от общински съвети  – 159,  кореспонденция ОМП и защита при бедствия – 373.
От 1 ноември 2018 г. Областна администрация Ловеч и всички общини на територията на областта са реални участници в Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС), чрез която се осъществява електронният документооборот, поясни зам.-областният управител Илиян Тодоров преди дни. По думите му това е първата приложена на национално равнище всеобхватна мярка за премахване на хартиената администрация и за намаляване на административната тежест за гражданите, бизнеса и за самите администрации.
Електронният обмен на документи е сигурен и се извършва в контролирана среда, а документите са гарантирани с електронен подпис. Това позволява да бъде проследено точното време на изпращане, получаване и регистриране на документа. По този начин се повишава контролът върху институциите както от страна на потребителите, така и между самите администрации, поясни Тодоров.
За улеснение на гражданите и организациите със заповед на Областен управител са утвърдени унифицирани образци на заявления за 19 услуги, разработени от Междуведомствена работна група, създадена по разпореждане на Министър-председателя Бойко Борисов за прецизиране на услугите, предоставяни от областните администрации и унифициране на заявленията за тяхното предоставяне. Новите образци са публикувани на официалния интернет сайт на Областна администрация Ловеч, в Регистър на услугите, който е част от Интегрираната информационна система на държавната администрация и са на разположение за попълване от гражданите в Центъра за административно обслужване.
Информация за търгове, конкурси и други обявления, отнасящи се до дейността на администрацията се изнася и на информационните табла, поставени на видно място в Областна администрация, публикуват се и на сайта. Оценка на удовлетвореността на клиентите, относно ползването на административните услуги се извършва с анкета  в специална за целта урна в Центъра за административно обслужване, като през 2018 г. посетителите, който са се възползвали от правото да попълнят анкетата са били категорични, че лесно са намерили информацията за административните услуги, които се предоставят от Областна администрация, а информацията, получена от екипа на Центъра за административни услуги, е била точна и изчерпателна. До 10 минути е било необходимото време за обслужване, а качеството на обслужването анкетираните определят като отлично и положително. Всички анкетирани са категорични, че не са били свидетели на корупционна проява от страна на служител в администрацията. 
Ето още информация за темите на кореспонденция на граждани и институции с Областна администрация:
- Кореспонденция  транспортни схеми – 107
- Кореспонденция  заетост и безработица – 177
- Кореспонденция МС-фактури – 437
- Кореспонденция МС - 151
- Удостоверения за трудов  стаж и доход – 61
- Регионален план на Северозападен район – 114 
- Кореспонденция по дейността – 1667
- Кореспонденция държавна собственост – 924
- Кореспонденция МОН – 97
- Кореспонденция МРРБ – 46
- Проекти и регионални програми за заетост – 14
- Кореспонденция МОСВ – 9
- Кореспонденция по демографски и етнически проблеми – 46
- Кореспонденция младежта и спорта – 71
- Предложения и становища държавна собственост – 93
- Предложения и становища управление на собствеността – 23
- Годишни планове за обучение – 49
- Документи на кандидати за работа – 142

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019