Новини
14.12.2018
Областният управител върна решение на Общински съвет Ловеч

Областният управител Георги Терзийски върна за ново обсъждане решение на Общински съвет Ловеч, прието на 29 ноември т.г. С него се дава съгласие да се сключи допълнително споразумение към Договор за аренда на земеделска земя, сключен още през 2014 г. с арендатор „АГРАБИОЕНЕРДЖИ" ЕООД, Ловеч, предвид изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лисец.
Приетото решение е  незаконосъобразно по следните мотиви: 
С него се изменя вече влязло в сила решение от 2014 г., като по този начин се променят и условията по провеждане на вече проведения публичен търг по реда на Закон за аренда в земеделието и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ловеч. При приемане на решението не е спазено изискването на ЗМСМА, което има императивен характер, като не е поискано становище от кмета на с. Лисец. Сред мотивите на Областен управител е и фактът, че липсва протокол-опис, подписан между страните, който е неразделна част от договора. По този начин приетите изменения поставят в неблагоприятно положение потенциалните участници в проведения търг с тайно наддаване за аренда на поземлен имот, което нарушава конкуренцията и принципите  на публичност, прозрачност при управление на имотите – общинска собственост, заложен в Административнопроцесуалния кодекс.
С тези мотиви областният управител Георги Терзийски връща за ново обсъждане приетото решение, като според разпоредбата на ЗМСМА то не влиза в сила. 
Пълният текст на заповедта на Областен управител е публикувана в секция „Заповеди и решения“ в сайта на Областна администрация. 

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019