Новини
07.11.2018
Министър Красимир Вълчев откри обновената сграда на Националната професионална гимназия ,,Сава Младенов“ в Тетевен

Министърът на образованието Красимир Вълчев и кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева откриха обновения сграден фонд на Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване ,,Сава Младенов“ – Тетевен. Ремонтът започна през април тази година. Строителните дейности бяха част от реализацията на проект по ОП „Региони в растеж”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Предвидените инвестиции са вложени в четирите сгради на училището: "Учебно-административна сграда", "Общежитие", "Столова и кухня" и "Физкултурен салон“ и са на обща стойност 1 299 989.08 лв.
Министър Вълчев поздрави ръководството на Община Тетевен за реализирането на проекта, както и целия педагогически колектив на училището. ,,Това, което виждам, е впечатляващо. Сградата носи духа на историята на това училище, малко или много и духа на града. Неслучайно училището е едно от петте национални училища, гордост и за града. Пожелавам на всички учители и ученици да ползвате с радост модернизираната материално – техническа база и да утвърждавате училището като център на професионалното образование“, каза при откриването той.
Чрез проекта се осигурява възможност за целодневна организация на учебния процес, като се подобрява инфраструктурата, мястото за обучение и спорт, качеството на образователната среда и се повишава нейната привлекателност. Извършена е подмяна на дограмата, топлинно изолиране на външни стени и цялостен ремонт на покривите на общежитието, столовата и кухнята, физкултурния салон. В общежитието е монтиран асансьор за хора с увреждания, като в останалите три сгради са изградени рампи. Подменена е и осветителната инсталация на столовата и кухнята, учебно – административната сграда и физкултурния салон. Отоплителната система е обновена в общежитието и учебно – административната сграда, като са монтирани и гръмоотводна и заземителна инсталации. Подменена е пожароизвестителната инсталация на сградите.
Това е един важен и необходим проект, който ще осигури по-качествено, достъпно и конкурентноспособно образование в община Тетевен.
Преди откриването министърът разговаря с кмета на общината и екипа му, председателя на Общинския съвет Мария Стойчева, зам.-областния управител Илиян Тодоров и началникът на Регионалното управление на образованието Еленко Начев.
Министър Вълчев посети и ОУ ,,Георги Бенковски“ в село Черни Вит, едно от иновативните училища в България. Известно е с разширената подготовка по музика и съхраняване на автентичния български фолклор, както и с многобройните награди, спечелени от учениците от училището на национални и международни конкурси. Той изрази възхищението си от таланта на учениците.
Министър Вълчев проведе работна среща с директори и учители от общините Тетевен и Ябланица. Бяха обсъдени предизвикателствата и постиженията в работата. Дискусията имаше за цел да се повиши ефективността на дейностите в образователната система.

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019