Новини
19.07.2018
Област Ловеч готова по проект на МОН - за проследяване и упражняване правото на образование на ученици и обмен на информация за деца в риск

Област Ловеч е готова за старт на пилотния проект на Министерство на образованието и науката за проследяване и упражняване правото на образование на деца и обмен на информация за деца в риск от отпадане. Това съобщи на зам.-министър Деница Сачева областният управител Георги Терзийски по време на среща между двамата и началника на РУО - Ловеч Еленко Начев. 
„По-качественото образование води до по-добра квалификация и оттам до по-висок БВП. Над 700 млн. лева се заделиха за образователна инфраструктура, с по 330 млн. лева сме поели ангажимент повече да даваме за учителите. Ще продължим с подкрепата по програмата за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Резултатите ще дойдат след десет и повече години, когато тези деца ще се включат в изграждането на държавата”, подчерта премиерът Бойко Борисов на среща с всички областни управители и институции, имащи отношение по въпроса, която се проведе на 18 юли в Гранитна зала на МС. 
Координационният механизъм за прилагане на стратегията за намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система (2013–2020 г.) изисква сериозна подготвителна работа от страна на МОН, МТСП, МРРБ, НСОРБ, МЗ и други министерства и ведомства, финансиращи образователни институции, както и задължителното участие на местната власт. Неговата цел е подобряване на управлението на информацията и преодоляване на несъответствията между съществуващите информационни системи за лицата в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Проблемите за намаляването на дела на преждевременно напусналите училище не са проблеми само и единствено на образователната система и институциите в нея. Необходима е промяна на закони и подзаконови актове относно отговорностите и правата на другите държавни органи и организации по осигуряването на по-добрата материална, финансова и социална защита на децата в риск, за ролята и отговорностите на семейството в този процес, за гарантирането на живота и за осигуряването на екологична и здравословна среда за развитие на децата и учениците; ролята на общините да развиват политики за образование, здравеопазване и култура с оглед развитието на икономиката и бизнеса на регионите; участие на неправителствения сектор в разработването и изпълнението на специфични политики за образование и в подобряването на материално-техническите, социалните и психолого-педагогическите условия, свързани с образователната система, бе подчертано на срещата в София.
С разработването и реализирането на Координационния механизъм се подобряват и механизмите за контрол върху всички секторни политики, които са свързани с осигуряването на обхвата и задържането децата и учениците в училище до завършване на образование. 
Създадената информационна система дава възможност за обмен на информация за децата и взаимодействие между институциите. От област Ловеч към момента в платформата са включени всички училища и четири общини, предстои до края на месеца включване на всички институции. 
Там по данни на РУО - Ловеч в началото на учебната година сформираните 22 екипа са обходили около 3450 деца, а след първия срок отпадналите за областта са 24, като основната причина е напускане на страната. Съвместните дейности между институциите в областта продължават чрез обхождане на новопоявили се адреси на деца, невключени в образователната система. В края на учебната година данните сочат, че отпадналите са 47 деца и ученици. 
Информационната система за реализиране на механизма е важна, защото тя дава възможност да се обменя информация между институциите в реално време и незабавно да се предприемат мерки, стана ясно още на срещата. 

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019