Новини
10.05.2018
От 2014 г. се проведе първото заседание на Областната комисия по енергийна ефективност

Областният управител Георги Терзийски проведе първото от 2014 г. насам заседание на Областната комисия по енергийна ефективност. В дневния ред бе предвидено обсъждане степента на изпълнение на плановете за енергийна ефективност, програмите за изпълнението им и задълженията на длъжностните лица, произтичащи от Закона за енергийна ефективност. На форума, в който участваха представители на всички общини, бяха коментирани въпроси, касаещи политиките за енергийна ефективност и представени програмите на фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, както и възможностите на Общинската мрежа за енергийна ефективност и „ЕнЕфект”. 
В заседанието по покана на Терзийски своята работа представиха Петър Добрев, главен експерт в Териториално звено Плевен към Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Асен Шарлийски и Емил Пашов от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, Мария Манолова и Пламен Манчев от „ЕнЕфект”. 
Законът за енергийната ефективност е създаден 2004 г. с цел финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност и производство на енергия от ВЕИ на общини, корпоративни клиенти и физически лица, припомни Добрев, като поясни и какво е енергийна ефективност - топлоизолация и саниране на сгради, реконструкция на системите за отопление, вентилация, климатизация, осветление, топла вода, модернизация на системите за улично осветление, инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в индустриалните процеси, внедряване на ВЕИ. 
Шарлийски очерта предимствата на Фонда от идеята през изготвянето на проект с техническата помощ на техните експерти, до осигуряване на финансиране с фиксирани лихви, без такси и комисионни и съфинансиране с оперативни програми, техническа експертиза и провеждане на процедурите. Той даде за пример реализираните проекти в страната и в област Ловеч - МБАЛ - Троян, детските заведения „Слънце” в Ловеч, болницата и детска ясла в Луковит, „Винпром” - Троян, като подчерта, че към март, 2018 г. годишно са спестени 27 887 MWh електрическа енергия, 93 734 MWh топлинна енергия, 10 469 ТОЕ нефтен еквивалент и 88 792 t.CO2eg емисии на парникови газове.  
Центърът за енергийна ефективност „ЕнЕфект” е секретариат на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия - сдружение с нестопанска цел на български общини за взаимна помощ и съвместни действия при формирането на местните политики за ефективно използване на традиционни и алтернативни енергийни ресурси и за осигуряване на енергийна сигурност и възможности за устойчиво развитие на общините. Общинската мрежа е създадена доброволно през 1997 г. по инициатива на кметовете на 23 общини. На заседанието бе представена пред общините от област Ловеч информация за услугите, ползата от членството в нея, предстоящите събития и възможности за участие в тях.
Една от основните дейности на „ЕнЕфект” е извършване на енергийни обследвания и сертифициране на сгради, изготвяне на енергийни паспорти, както и различни проучвания и анализи, стана ясно на срещата. Мария Манолова представи основните цели на центъра - да съдейства за формирането на политика за ефективно използване на енергийните ресурси на всички равнища на управление, да подпомага изграждането на местен институционален и кадров потенциал, необходим за иницииране, разработване и изпълнение на програми за енергийна ефективност, да насърчава развитието на местния пазар на технологии, изделия, материали и услуги за икономия на енергия. Приоритетите в работата на общинската мрежа и „ЕнЕфект” е преодоляване на пречките пред енергийната ефективност в българските общини и създаване на стимули за икономия на енергия, разработване и управление на инвестиционни и демонстрационни проекти за икономия на енергия, разработване на общински и регионални програми за енергийна ефективност, поясни още Манолова.
В оживена дискусия бяха коментирани и конкретни казуси в работата на общините в областта на енергийната ефективност. Обсъдена бе и темата за енергийните спестявания, издаването на удостоверения за тези спестявания и възможностите за създаване на револвиращ механизъм, чрез който да се създадат предпоставки за непрекъснато финансиране на общински проекти в областта на енергийната ефективност.

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска