Новини
30.11.2017
Областният управител се включи в работата на комитета за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

Областният управител на Ловеч Георги Терзийски участва преди дни в работата на Седмото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” /ОП НОИР/ 2014-2020 г. В дневния ред предвиден преглед на изпълнението на заложените мерки в Оперативен план за действие на управляващия орган на ОП НОИР за изпълнение на констатациите и препоръките от предварителен одитен доклад , както и информация за изпълнението на оперативната програма. По време на заседанието приет и Годишен план за действие за 2018 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.
В него е заложено стартирането на 9 нови операции по трите основни приоритетни оси на програмата: приоритетна ос 1 - „Научни изследвания и технологично развитие” - с процедури ”Изграждане на регионални научни центрове” и „Уникални научни инфраструктури”, приоритетна ос 2 - „Образование и учене през целия живот” - с процедури „Да работим в България”, „Адаптиране на системите за средно професионално и висше образование спрямо изискванията на пазара на труда в България”, „Система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение”, „Въвеждане на дуална система на обучение /ДОМИНО 2/, „Усъвършенстване на националната система за валидиране” и приоритетна ос 3 - „Образователна среда за активно социално приобщаване” с процедури „Повишаване на капацитета на педагогическите специалности за работа в мултикултурна среда” и „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование”. 

 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска