Важно от правителството
14.06.2017
Избягване на рисковете при сезонна работа в Кралство Швеция за бране на горски плодове

Няколкостотин български сезонни работници се очаква да заминат и тази година на работа в Швеция за участие в кампанията за бране на боровинки. В тази връзка Агенцията по заетостта обръща внимание върху следното:

Като гражданин на страна членка на ЕС можете свободно да пребивавате в Швеция за период до три месеца и да започнете веднага работа. Не се изисква разрешение за работа.

В Швеция съществуват изисквания всеки работник да притежава здравна застраховка, да разполага със средства за издръжка, както и за завръщане в България в случай на изпадане в трудна ситуация. Преди заминаване сезонният работник следва да се запознае със съществуващото национално законодателство, регулиращо ползването на земите и условията за пребиваване на чужди граждани, за да не стане лесна жертва на трудова експлоатация. Липсата на предварително подсигурени нормални условия на живот и несигурността по отношение на добива и доходите, както и изискването прекупвачите на горски плодове в Швеция да изкупуват плодовете единствено от
лицензирани за целта фирми, могат да поставят много български граждани в безизходица, далеч от дома им, без необходимите средства да се приберат.

Агенцията по заетостта препоръчва, в интерес на своята сигурност, всеки сезоненработник преди заминаване да предприеме най-малко следните действия:

Да проучи агенцията посредник, която му предлага сезонна работа;
списък на агенциите, лицензирани за трудово посредничество, можете да намерите на официалната електронна страница на A3 
http://www.az,government.bg/intermediaries/

Да се информира за работодателя, при когото отива на работа;

Да подпише трудов договор, изготвен както на официалния език на страната на работодателя, така и на български език, като предварително се запознае с условията в него;

Под никакъв предлог да не предава документите си за самоличност на трети лица;

Да се посъветва с Националната с националната комисия за борба с трафика на хора и Агенцията по заетостта, с нейните подразделения - Дирекция „Бюро по труда" по местоживеене относно възможностите за
безопасно пътуване и работа в чужбина;

Да се погрижи да вземе със себе си адрес и телефон на българското посолство в страната и ако попадне в рискова ситуация, незабавно да се свърже с посолството и местната полиция, за да му бъде оказана помощ.

Да провери -срокът на валидност на документа си за самоличност, за да не се окаже в чуждата държава с лична карта или паспорт с изтекъл срок на валидност;

Да има закупен билет за връщане в България.

Ако имате намерение да останете по-дълго от три месеца, трябва да се регистрирате в Шведския миграционен борд, за да получите право на пребиваване.

Можете да берете горски плодове в шведските гори и да ги продавате на прекупвачи. Съгласно правото на публичен достъп, "Allemansratten", брането на горски плодове в шведските гори е свободно за всички. Този факт се използва от недобросъвестни посредници, които обещават работа в Швеция, превозват със заплащане желаещите да берат боровинки и след това ги оставят в гората, без да подсигурят трудов договор или връзки с прекупвачи.

Трябва да сте наясно, че брането на плодове е трудна работа, без никаква гаранция, че ще се намерят достатъчно плодове, за да финансирате разходите си.
Трябва да имате достатъчно пари, за да се издържате, ако не намерите плодове или ако не получите очакваното заплащане. Бълггрските дипломатически представителства зад граница не могат да предоставят заеми или да се ангажират със заплащането на сметките Ви за храна, транспорт, хотел, правна или медицинска помощ/пребиваване в болнично заведение. Повече информация може да намерите
тук:
http://www.mfa.bg/bg/paqes/44/index.html. Ако имате трудов договор с работодател, ще получавате минимална заплата, съгласно колективните договори между профсъюзите www.kommunal.se и работодателите.

При престоя си трябва да се грижите за природата и дивите животни и да показвате уважение към собствениците на земя и към хората, които са на открито.
Не трябва да пречите на животните, не може да цепите дърва, режете дървета и да нанасяте друга вреда на природата и гората. Длъжни сте да събирате и отнасяте с Вас боклука. Имате право да разпънете палатка за една или две нощи на подходящо място, което не е близо до земеделски земи или до домовете на местното население.

Ако берете горски плодове, без да сте наети от работодател, имате право да продавате плодове на прекупувачите. За спечелените суми до 12 500 шведски крони, не дължите данъци.

Ако работите за шведски работодател и Вашият работодател има стопанска дейност в Швеция, ще плащате специален данък общ доход (SINK), при условие че останете не повече от шест месеца в Швеция. При тези обстоятелства данъчната ставка е 25 %. След шест месеца, ще се считате за местно лице в Швеция от гледна точка на данъчното облагане и следователно ще трябва да плащате данък съгласно стандартните правила. Това може да се случи и ако посетите Швеция многократно.
Има специално изключение от задължението за плащане на данък за тези, които са наети на работа от работодател в страната по произход и които работят само временно в Швеция. Доходът е освободен от данъци, при условие че заетостта не надвишава 183 дни през една година.

При временно посещение в Швеция, Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) ви дава достъп до спешна медицинска помощ, предоставяна от държавното здравеопазване. Когато покажете ЕЗОК, ще получите лечение при същите условия и при една и съща цена, както хората, осигурени в тази държава. Вие трябва да заявите издаване на Европейска здравноосигурителна карта в родната си страна, ако сте здравно осигурен.

Ако работите за шведски работодател, имате право на шведско социално осигуряване, най-малко, когато става дума за обезщетения въз основа на труд. В шведската осигурителна система, има обезщетения, които са обвързани с работата, като например обезщетения за болест. Има обезщетения, които са базирани на пребиваването. Шведската служба за социално осигуряване взема решения дали едно лице е осигурено в Швеция и има право на обезщетения. Ако сте били командировани в Швеция, като наети от агенция за временна заетост в родната си страна, Вие сте осигурени в родната си страна.

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ НЕДОБРОСЪВЕСНИ ПОСРЕДНИЦИ, ЗА ДА НЕ СТАНЕТЕ ЖЕРТВА НА ТРАФИК НА ХОРА С ЦЕЛ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ!

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО, БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ С ПРИМАМЛИВИ ОФЕРТИ ЗА РАБОТА, ПАЗЕТЕ ДОКУМЕНТИТЕ СИ!

 

 
Областна администрация Ловеч
Областна администрация Ловеч
информационна кампания
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска
 
По пътя на Ботевата чета 2019