Новини
10.03.2017
Пенка Николова председателства заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Областният управител на Ловеч Пенка Николова председателства днес, 10 март заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.
В него взеха участие заместник министрите на икономиката Любомир Ганчев, регионалното развитие и благоустройството Любен Дичев, на транспорта, информационните технологии и съобщенията Любомир Хайджийски,  представители на министерства, областните управители и на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на академичните среди.
При откриването на събитието Николова пожела на форума „да успеем да решим някои от многото проблеми на най-бедния район в страната ни и да положим основата и създадем предпоставки за поетапно решаване и на други важни и значими и за петте области въпроси”. 
Заседанието протече при активен диалог между участниците в него. Със зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството Любен Дичев се обсъдиха стратегическите задачи на района и допълнителните инвестиции, които се насочват за преодоляване на изоставането му. 
Зам. министърът на икономиката участва в дебатите за технологичните паркове, ролята на неправителствените и браншови организации. 
Приветстваме успешното реализиране на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и факта, че дава значителни предимства на фирмите от Северозападен район, коментира Николова.  
Областните управители и кметовете на общини поискаха съдействието на  зам.-министър Дичев да се проведат работни срещи във връзка с проблемите с ВиК асоциациите във всички области. 
На заседанието беше представена актуална информация относно възможностите за кандидатстване по програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове през 2017 г.
Представител на Института за пазарна икономика представи „Регионални профили 2016 г.“.
Пред членовете на РСР на СЗР беше представена информация относно изпълнението на инструмента за финансов инженеринг – Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските зони (JESSICA) за периода от подписване на допълнително споразумение за реинвестиране на средствата от страна на Регионалния фонд за градско развитие АД.
Представени бяха законовите изисквания относно изготвяне на междинни оценки на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие. На заседанието бяха актуализирани представителите на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в Комитетите за наблюдение на оперативните програми 2014-2020 г. 
Членовете на Съвета бяха запознати с актуална информация относно степента и перспективите за развитие на индустриалните зони в капитала на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД на територията на Северозападен район.
На заседанието на РСР на СЗР беше представена кратка информацията относно предстоящата процедура по разработване на Алманах на българските региони 2017 г.
По време на заседанието се взе решение и Регионалният съвет за развитие на Северозападен район упълномощи Председателя да отправи мотивирано искане до Министерския съвет за осигуряване на средства в размер на 20 000 лв по бюджетите на всяка една областна администрация за 2017 г., за възлагане изготвянето на междинните оценки на Областните стратегии за развитие 2014-2020 г. в изпълнение разпоредбите на чл. 33 (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г.) от Закона за регионалното развитие.
Нямаше точка от дневния ред, по която да не се проведе задълбочен диалог, а не формалното гласуване, а представителите на общините, възползвайки се от представители на министерствата да отправят само въпроси и искания. Всички членове на Съвета показаха задълбочено познаване на проблемите и готовност за тяхното решаване заедно, а не единствено да се очаква някой друг да ни реши проблемите, коментира след заседанието Пенка Николова.

 
ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – 2018
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска