Важно от правителството
04.08.2016
Наредба определя реда на ползване на утайки от пречиствателните станции в земеделието

Утайките от пречиствателните станции могат да се използват от земеделските стопани само след предварителното им третиране. Това предвижда приетата от Министерския съвет Наредба за реда и начина на оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчните води чрез употребата им в земеделието.
Утайките от ПСОВ съдържат ценни хранителни вещества, които могат де се използват за подобряване на почвите. Те обаче трябва да отговарят на строги определени изисквания, за де не бъдат заплаха за човешкото здраве и околна среда. Наредбата забранява внасянето им в ливади и пасища, ако в тях ще пашуват животни в срок, по-кратък от 45 дни от торенето. Не се разрешава и използването на площи, върху които се отглеждат плодни храсти, зеленчукови култури и лозя, както край реките и в защитени територии. Не се допуска и оползотворяването на утаечна маса, която има по-висока концентрация на тежки метали от разрешеното.
В наредбата са коригирани текстовете, отнасящи се за задълженията и отговорностите на компетентните органи (МОСВ и МЗХ), както и ангажиментите на потребителите на утайки. Извършена е и подмяна на стойностите на максимално допустими концентрации на тежки метали в почвата. Те са съобразени с нивата, заложени в действащата европейски директива 86/278/ЕИО за опазване на околната среда, и по специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието.
С наредбата се въвеждат разпоредби, свързани с прилагане на Директива 86/278/ЕИО.

 
ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА – 2018
2018 БЪЛГАРИЯ председател на СЪВЕТА НА ЕС
Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?
висока
средна
ниска